Get Adobe Flash player

naše nabídka

 • škola rodinného typu s příjemným prostředím
 • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, nová pc učebna)
 • kvalifikovaní pedagogové, kteří své hodiny vedou přitažlivou a moderní formou
 • nulová anonymita a individiální přístup k žákům
 • tělesně postiženým žákům výuku v plném rozsahu
 • úzká spolupráce s rodiči a pomocná ruka při řešení problémů
 • široká paleta zájmových kroužků (sportovní, pěvecké, jazykové, hudební, náboženské)
 • výhodná poloha v blízkosti Domu dětí, kde mají žáci zajištěný rychlý a bezpečný přechod k jejich mimoškolním aktivitám

logo

Přihlašte se

Logo modra

 

plakat a3Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec" z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 3, ITI Ostrava, SC 2.4. Základní školy.

 • Realizace projektu: 11/2016 - 9/2018
 • Celkové výdaje projektu - 3,7 mil. Kč
 • Dotace - 3,33 mil. Kč
 • Vlastní podíl města - 371 760,10 Kč (10%)

 

V rámci vyhlášení výzvy č. 57 OP VK se naše škola zúčastnila projektu rozvoje technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy s názvem „Tvořivé dílny“. Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

 

 

Začátek školního roku byl pro děti naší mateřské školy velmi radostný. Byli jsme vybrání ,jako školka,pro kterou firma LIDL uspořádala akci „LIDL naděluje“. Na této akci vystoupily děti naší mateřské školy s krátkým programem a za podpory nakupujících zákazníků byl výsledkem šek v hodnotě padesáti tisíc korun, který poslouží k nákupu interaktivní tabule.

 

V naší mateřské škole již několik let s velmi dobrými výsledky provozujeme logopedickou třídu, v níž pomáháme při nápravě, rozvíjení a korigování řeči, komunikační schopnosti a dovednosti. Nejen ale ve třídě logopedické – i v běžné třídě naší MŠ se snažíme zlepšovat řečový vývoj dětí. Proto jsme uvítali vyhlášení rozvojového programu MŠMT a neváhali jsme s podáním žádosti v oblasti, zaměřené na podporu logopedické prevence.

 

V lednu 2014 byla naše MŠ se svým projektem vybrána a pro období 1.1.2014 – 31.12.2014 získala grant z Rozvojového programu MŠMT „PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014“.

 

Pro tento projekt jsme si zvolili název „V HLAVĚ MÁM MOZEK, NA NOHOU BOTKY, JDU POZNÁVAT SVĚT. Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozvoj komunikačních a řečových dovedností všech dětí v mateřské škole, zlepšení vzdělávacích podmínek dětí a jejich bezproblémové zařazení do základní školy. A co vše k tomu patří? Dechová a fonační cvičení, rozvíjení obratnosti mluvidel, fonematického sluchu a sluchového vnímání, činnosti pro posílení sluchové a zrakové paměti, rozšiřování aktivní slovní zásoby, rytmizační a pohybové hry, v neposlední řadě dostatek citu pro běžné povídání, básničky, písničky, rýmovačky ale také rozvoj jemné a hrubé motoriky.

 

Získané finanční prostředky jsme použili na:

 

 • vzdělávání dalších pedagogů v oblasti logopedické prevence
 • na vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu
 • na nákup výukových programů

 

Co je cílem skupinové logopedické prevence?

 

 • Vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči.
 • Podněcovat řečové schopnosti a dovednosti adekvátně věku dítěte.
 • Minimalizovat vznik poruch řeči.
 • Používání moderních učebních aktivit a logopedických pomůcek.
 • Společná setkání s rodiči dětí s narušenou komunikační schopností, vysvětlení rozdílu mezi logopedickou prevencí a nápravou hlásek.
 • Provádění poradenské činnosti pro rodiče.
 • Individuální práce s dětmi s narušenou komunikační schopností.
 • Logopedická prevence prolínající se všemi činnostmi během celého dne.
 • Rozvoj motorických schopností, zrakového vnímání, sluchové paměti, slovní zásoby, rytmického cítění, souvislého vyjadřování, rozumových schopností. - Rozvoj jemné a hrubé motoriky.

 

Naše škola byla zahrnuta do  programu  podpory ozdravných pobytů dětí 1. stupně základních škol z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší , který financuje Státní fond životního prostředí ČR.  Jedná se o jedenáctidenní pobyt pro žáky 3. ročníku se zaměřením na environmentální výchovu dětí. Předmětem podpory jsou  náklady na ubytování a stravování žáků,  hromadnou dopravu a náklady na zajištění environmentálního programu.


Ozdravný pobyt se koná  v Beskydech  (Velké Karlovice). Pobyt je koncipován jako jedenáctidenní, s programem zaměřeným na environmentální výchovu.


Metody ekologické výchovy: tři teoretické hodiny EVVO, denně  vycházky do přírody minimálně 2 hodiny denně, praktické činnosti v rámci vycházek i tvořivé dílny v učebně.


Animační programy: EVVO soutěže, pěší výlety do okolí s průvodcem, noční stezka odvahy, základy táboření - příprava ohniště, ohně, jak přežít v přírodě, základy orientace v terénu, práce s buzolou a mapou, vycházka " Co udělám , když se ztratím", co se děje v noci v lese, práce s přírodninami, tvoření obrázků, CHKO a rozmanitost fauny a flóry.


Děti si v nádherném prostředí užívají čisté přírody, kamarádů a také se mnoho naučí.

Projekt EU - peníze do škol

Ministerstvo školství schválilo naší škole projekt ve výši 1.091.200 Kč. A jak se peníze utratí? Hlavní cíle jsou následující.

 

 • Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků
 • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 • Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologie
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky

 

Rozvoj cizích jazyků – zkvalitnění výuky, zejména komunikaci, zpřístupnění  on-line materiálů na internetu, zmodernizování a zatraktivnění výuky. Podpora vytváření výukových materiálů, které vedou ke kritickému přístupu vzdělávání cizích jazyků (ne nutnost, ale zájem). Větší zapojení žáků na průběhu a přípravě hodiny, více individuálního přístupu a seberealizace.

Prohloubení matematických dovedností – větší využití interaktivní výuky a počítačových programů, zatraktivnění výuky pokusy, videem, audio-nahrávkami, interaktivní výukou. Podpoření rozvoje vztahů k lidem. Seznámit žáky s finanční gramotností s využitím v běžném životě.

Zlepšení prostředí pro rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a žáků (zejména v oblasti ICT) v ostatních vyučovacích předmětech.

 

Eu – peníze školám

Naše škola vytváří v rámci tohoto projektu digitální učební materiály pro šablonu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:

 

 • Matematika – finanční gramotnost, 9. ročník (p. uč. Bauerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Český jazyk – 6.-9. ročník (p. uč. Krausová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Tělesná výchova1.-9. ročník ( p. uč. Hvozdovičová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Zeměpis – fyzický a regionální, 6.-9. ročník (p. uč. Bičová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Chemie - 8. - 9. ročník (p.uč. Hoffmanová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Český jazyk – 1.-5. ročník ( p.uč. Durstinová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., p.uč. Hendrychová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., p. uč. Hutová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., p. uč. Kohutová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Náš svět – 1. – 5. ročník ( p.uč. Durstinová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., p.uč. Hendrychová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., p. uč. Hutová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., p. uč. Kohutová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Dějepis – 6.-9. ročník ( p. uč. Neumannová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Občanská výchova – 6. – 9. ročník (p. uč. Neumannová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Přírodopis – 6. – 9. ročník ( p. uč. Surzynová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Fyzika6. – 9. ročník ( p. uč. Špičáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Uvedení učitelé školy poskytnou na požádání zpracované DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice.

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

plán akcí

PLÁN září 2019

 

5.9.

 • Kino Kosmos - „Mediální gramotnost“ - 9.třída - od 8:30 - 10:00 hodin.
 • třídní schůzky pro 1. a 6. třídu v 15:30
 • zasedání školské rady

13.9.

 • Areál chovatelů Třinec - „Výstava drobného zvířectva“ - I. stupeň - 8:30 - 11:00 hodin.

16. - 17.9

 • Chata Studeničné - „Adaptační kurz“ - 6. třída.

16.9

 • Focení prvňáčků- v 8:00 hodin

 17.9.

 • KD Trisia - „Nehodou to začíná“ primární prevence - 9. třída - od 8:00 hodin.

18.9.

 • Stars Třinec - „Beskydský Azimut“ - I. stupeň - 8:00 - 12:00 hodin.

21.9.

 • Chata Studeničné - „Výšlap na Studeničné“ - ŠD - akce s rodiči - od 9:00 hodin.

25.9

 • Školní družina- Bijásek kino Kosmos- 14 hod.

27.9

 • ZŠ P.Bezruče - „Den jazyků“ - II. stupeň - 8:00 - 12:00 hodin.

 

 

Šablony ZŠ a MŠ I.

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

op vk maly

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.